Identiteit en visie

Wat betekent het om een katholieke, protestants christelijke of interconfessionele school te zijn anno nu? Hoe is dit verbonden met de pedagogische visie en maatschappelijke opdracht? Het hebben van een zelfbewuste eigentijdse schoolidentiteit is belangrijk. Het helpt ouders bij het maken van een schoolkeuze en het geeft leerkrachten helderheid  over alledaagse keuzes in de klas. Wanneer twee besturen of scholen met verschillende identiteiten fuseren is dit een uitdagend proces. Arkade heeft jarenlange ervaring in de begeleiding van fusies en fusies tot samenwerkingsschool: een school waar openbaar en bijzonder onderwijs in één school wordt aangeboden.  Samen met de directeuren, leerkrachten en ouders zorgen wij voor ontmoeting en verbinding waardoor er een goede samenwerking ontstaat en een stevige basis voor de nieuwe gezamenlijke toekomst.

Onze aanpak

Arkade werkt met diverse werkvormen en modellen om de identiteit en visie van een stichting of school helder te krijgen. Denk hierbij aan het identiteitsvierkant, dat we als spiegel inzetten om te bepalen welk type school/stichting je wilt zijn en welke stappen gezet kunnen worden om dat te realiseren. Met de schijf van vijf zoomen we in op de vijf dimensies van de identiteit, en wordt zichtbaar wat de school op ieder vlak kan doen om de identiteit zichtbaar te maken in de praktijk. Aangevuld met creatieve werkvormen gaan we op zoek naar individuele en gezamenlijke inspiratiebronnen om te komen tot een breed gedragen eigentijdse identiteit. We werken ook samen met filmmakers en kunstenaars om de schoolidentiteit op een creatieve manier te verbeelden. In de fusietrajecten zetten wij interviews in met vele betrokkenen om een helder beeld te krijgen van de overeenkomsten en verschillen tussen de scholen. Wij verzorgen voor de wettelijk verplichte fusie effectrapportage het gedeelte over identiteit, waarbij we advies geven over mogelijke knelpunten en over de gewenste stappen. Daarnaast  zorgen wij voor ontmoetingsbijeenkomsten tussen de teams, die de basis vormen voor een toekomstige goede samenwerking. Wij adviseren op welke wijze levensbeschouwelijk leren vorm kan krijgen dat recht doet aan de nieuwe brede identiteit van de school.

Fusie

Bij een fusie of samenwerking tussen scholen komen steevast gevoeligheden aan het licht. De onderwerpen die het gevoeligst zijn, raken aan identiteit. Arkade maakt de identiteit van beide scholen vroeg in het proces bespreekbaar, om gezamenlijk tot een verrijkend traject te komen. Wij begeleiden ontmoetingen in warme sfeer en faciliteren het komen tot gedragen besluiten.

Een herkenbaar identiteitsdocument

Wat is de identiteit van onze school? Hoe verhouden wij ons tot de mensen met andere levensbeschouwingen? Voor de werksfeer en voor de uitstraling van de school is het waardevol samen na te denken en tot heldere afspraken te komen. Arkade begeleidt het reflecteren over jullie schoolidentiteit, en biedt teamtrajecten voor een identiteitsdocument dat breed gedragen wordt.

Rouw en crisissituaties

Arkade biedt experts die zijn gespecialiseerd in de ondersteuning van scholen bij rouwsituaties en crises. Directies, leerkrachten en kinderen begeleiden wij wanneer rouw de school binnen komt, direct of indirect. In ieder leven komt afscheid nemen voor, in het klein of in het groot. Soms voorziet rouw-educatie in de behoefte, andere keren bieden we concrete werkvormen en handreikingen of coaching.