Arkade Nieuws

Onderwijsvrijheid inclusief homoseksualiteit

Door Lenore Hehenkamp, Onderwijsbegeleider identiteit en levensbeschouwing

Onderwijsvrijheid inclusief homoseksualiteit
Vol zorgen en vragen volgden de collega’s van Arkade de nieuwsberichten van afgelopen week met krantenkoppen als:

‘Homoseksualiteit afkeuren mag, zolang scholen zorgen voor een veilig leerklimaat’. 

Hoe gaan die twee samen? Hoe creëer je een veilig leerklimaat waar alle leerlingen optimaal kunnen leren en zich ontwikkelen als een deel van diezelfde leerlingen wordt afgekeurd om wie zij zijn? En welke waarde heeft de burgerschapsopdracht van de school als zij de ouders mag vragen om afstand te nemen van de waarden en normen die deze opdracht behelzen? Vrijheid van onderwijs, vrijheid van religie en vrijheid van meningsuiting staan soms op gespannen voet en brengen ook een verantwoordelijkheid met zich mee.

Seksuele diversiteit op school 
Op dit moment dienen scholen al invulling te geven aan onderwijs op het gebied van seksuele diversiteit. Het team van Arkade hecht veel waarde aan een rijke invulling van kerndoel 38 in het primair onderwijs. Met dit kerndoel vraagt de overheid aan scholen om de leerlingen “respectvol om te [leren] gaan met seksualiteit en met diversiteit binnen de samenleving, waaronder seksuele diversiteit”.

De Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO), het landelijk kenniscentrum voor curriculum ontwikkeling maakt deze opdracht aan de scholen nog concreter. In hun leerplanvoorstel voor seksualiteit en seksuele diversiteit staat het doel om leerlingen te leren..
“zich te verplaatsen in en open staan voor opvattingen, gedragingen, gevoelens en geaardheden van anderen, vanuit een positief beeld van de eigen (seksuele) identiteit en het respecteren van de ander”

Het goede nieuws is dat respectvolle en positieve omgang met het thema nu al een opdracht voor scholen is. De vraag is vervolgens hoe deze opdracht in te vullen, bijvoorbeeld in het burgerschapsonderwijs waarbij je juist kinderen uit hun eigen bubble kan laten stappen door anderen op te zoeken en te leren kennen. Over “een vreemde, een ander” kun je makkelijker vooroordelen hebben dan over iemand die je kent.*

Positief zelfbeeld
Voor de persoonsontwikkeling van de kinderen is het van groot belang dat zij een positief zelfbeeld kunnen ontwikkelen. Als seksuele diversiteit taboe is, of de school ouders vraagt om homoseksualiteit expliciet af te wijzen, maakt dat het voor een deel van de leerlingen vrijwel onmogelijk om een positief zelfbeeld te ontwikkelen. Een deel van wie zij zijn wordt bij voorbaat afgewezen. Hoe kan de school een veilige plek om te groeien zijn, als je er jezelf niet mag zijn? Wij  ondersteunen scholen om vanuit de levensbeschouwelijke identiteit en bronverhalen de leerlingen hun eigen positief zelfbeeld te laten ontwikkelen, en om samen verschillen te leren respecteren.

Wat kun je doen?
Arkade geeft verschillende lessen en trainingen, o.a. door te filosoferen, om kinderen vrij te leren denken en inlevingsvermogen en fantasie te ontwikkelen. Daarnaast dragen we graag bij aan de bewustwording van verschillen en hoe de verschillen een rijke school kunnen vormen. We gaan beladen onderwerpen niet uit de weg en zoeken soms bewust de plek der moeite op om samen zorgvuldig te onderzoeken wat er leeft, bijvoorbeeld tijdens gesprekken over Pieten in de school.

Als laatste nog aantal aanvullende aanbevelingen die ook in het paper** van Beerman en Bierman naar voren komen.

Een inclusief curriculum helpt om de zichtbaarheid van diversiteit in seksuele identiteit te vergoten. Je kunt denken aan filosoferen over de liefde in al zijn vormen rond Valentijnsdag, vaderdag, moederdag. Aan het vieren van coming-out day, maar ook aan aandacht voor vrijheid en seksualiteit in andere contexten en lessen. Heeft de school boeken in huis waarin een kind ‘toevallig’ twee mama’s heeft? Of over zelf ontdekken wat verliefd zijn is, en op wie?
Daarbij dienen leerkrachten zelf ook uit te stralen dat zij open staan voor gesprek, en gaat het ook om positief voorleven door de leerkracht als voorbeeldfiguur. Daarnaast kunnen natuurlijk ook schoolleiders het goede voorbeeld geven. Wat heeft de directeur nodig om actief een positieve kijk op seksuele diversiteit te bevorderen? En welke bijscholing is er nodig voor het team?
Veel scholen kennen al een leerlingenraad. Het zou mooi zijn als het thema van seksuele diversiteit, en de bijbehorende veiligheid, naar voorbeeld van gay straight alliances een gedeelde verantwoordelijkheid wordt van groot en klein. Bij wie kun je terecht met een vraag of verhaal? Denk bijvoorbeeld ook aan een ouderochtend om in gesprek te gaan over de taak van het onderwijs, de visie van de school, etc.

Voor ons staat daarin voorop dat iedereen op school de ruimte krijgt een positief zelfbeeld te ontwikkelen, verschillen leert verdragen en respecteren, en onderweg ook een eigen visie ontwikkelt op dit onderwerp. In een positieve, warme en open omgang met elkaar. De experts van Arkade zetten zich in om scholen te ondersteunen zich te ontwikkelen tot de veilige plek waar dit mogelijk is. Waar men oog heeft voor en bijdraagt aan de rijkdom van diversiteit. De verhalen, bronnen en tradities waar scholen uit kunnen putten vormen een voedingsbodem voor persoonlijke vorming én burgerschapsvorming. Arkade helpt zowel bijzondere als openbare scholen om open in gesprek te gaan over seksuele diversiteit en levensbeschouwing.

 

* In het Handboek burgerschapsonderwijs van Eidhof staat het volgende geschreven:  “Burgerschapsonderwijs wil leerlingen juist op hun rol in de brede samenleving voorbereiden, en niet alleen in eigen kring. Met het opzoeken van die diversiteit – bijvoorbeeld door vmbo’ers en vwo’ers samen aan een opdracht te laten werken, uit te wisselen met andere scholen, of heel bewust sprekers uit te nodigen, wordt het pas echt interessant voor veel leerlingen. Dan stappen ze buiten hun eigen bubble.” (https://nivoz.nl/nl/een-handboek-burgerschapsonderwijs-met-een-bijsluiter-het-wiel-opnieuw-uitvinden-is-namelijk-ook-zo-gek-nog-niet,

** Beerman en Bierman ‘Seksuele diversiteit op het Rudolf Steiner College: Van tolerantie naar acceptatie’

Onze mensen

Lenore Hehenkamp, Onderwijsbegeleider identiteit en levensbeschouwing:

‘Mijn anders zijn bestaat bij de gratie van jouw anders zijn.’