ANBI

Algemene informatie

Statutaire naam: Arkade-Cilon
Statutaire vestigingsplaats: Amsterdam
Rechtsvorm: Stichting
Vestigingsadres: Jan Tooropstraat 136, 1061 AD Amsterdam

De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder dossiernummer 34299273.

Het fiscaalnummer is 819273041.

Omschrijving van de doelstelling
a. het geven van advies en bieden van begeleiding aan het bijzonder (speciaal) basisonderwijs bij de vormgeving van de levensbeschouwelijke identiteit vanuit de brede christelijke traditie, met name de katholieke en de protestants-christelijke traditie;
b. het fungeren als kenniskring voor lectoren die vanuit een academische invalshoek op het gebied van identiteitsbegeleiding werken;
c. het in stand houden van een centrum van waaruit de activiteiten worden ontplooid;
d. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

Klik hier voor het beleidsplan

Samenstelling van bestuur
– de heer J.A. Roelofs, voorzitter
– mevrouw I.J. Nagglas, secretaris

Beloningsbeleid
De bestuursleden ontvangen geen beloning. De noodzakelijk gemaakte kosten worden op declaratiebasis vergoed.

Actueel verslag en financiële verantwoording
Arkade-Cilon is een organisatie-zonder-winststreven. De jaarrekening wordt opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW.

Klik hier voor het actuele verslag inclusief gecomprimeerde jaarrekening over 2019

ANBI
Per 7 april 2008 merkt de Belastingdienst de Stichting aan als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Omzetbelasting
Op 25 mei 2011 heeft de Stichting de beschikking ontvangen dat zij met ingang van 1 juni 2011 is vrijgesteld van omzetbelasting.

Vennootschapsbelasting
Op 23 april 2012 heeft de Stichting de beschikking ontvangen dat zij is vrijgesteld van Vennootschapsbelasting.

Faillissement Arkade-Cilon

Stichting Arkade-Cilon is op 29 november 2022 failliet verklaard. 

Het is op dit moment niet mogelijk leskisten te reserveren. Dit zal op een later moment weer mogelijk zijn.

Voor begeleiding bij lessen levensbeschouwing en rond het thema diversiteit en filosoferen met kinderen en voor rouwbegeleiding van leerlingen of teams is Lenore Hehenkamp bereikbaar via lenorehehenkamp@gmail.com.

Voor overige vragen betreffende het faillissement verwijzen we u graag naar de curator: mr V.G.M. Leferink van Florent.

You have Successfully Subscribed!