twitter-logo-2 facebook-art Arkade LinkedIn

Arkade-logo01

 

  • Onze openbare school is multicultureel. Arkade helpt ons met een afgewogen lesprogramma over de vijf wereldgodsdiensten.

  • Hoe kunnen wij onze christelijke identiteit als een kwaliteit laten weerklinken in onze school?

  • Het overlijden van een moeder had een enorme impact. Arkade hielp ons het rouwproces op school te begeleiden.

  • Leerkrachten hadden moeite met de betekenis van Pasen. Wij wilden als team teruggaan naar de essentie van dit religieuze feest.

  • Wij gaan fuseren met een ander schoolbestuur. Arkade begeleidt ons bij de invulling van onze nieuwe identiteit.

  • De ouders vroegen om een ouderavond over onze schoolidentiteit. Arkade verzorgde een inspirerend programma.

 FRP3318-kleinst

Iedere organisatie, en dus ook iedere stichting en school, ontkomt niet aan het scherp formuleren van een missie/visie of het formuleren van kernwaarden. Maar hoe zorg je er nou voor dat het geen papieren werkelijkheid blijft, maar ook werkelijk gaat leven op de dagelijkse werkvloer? In onze begeleiding vertrekken we vanuit de identiteit: wie ben je in de kern als educatieve instelling? Van daaruit kijken we wat dit betekent voor de medewerkers en de kinderen. Het gesprek over identiteit is altijd een gezamenlijk gesprek in onze optiek. Iedereen mag er over meepraten. De identiteit van de school én de professionele identiteit van de medewerkers komen zo nog meer samen.

Stichting CPOW: herijken van de identiteit

Stichting Confessioneel Primair Onderwijs Waterland wilde graag haar identiteit beter laten aansluiten bij deze tijd. Belangrijke vragen daarbij waren: wat betekent het woord confessioneel in een veranderende samenleving? Hoe kan deze identiteit een onderscheidende kwaliteitsfactor zijn? En hoe kunnen we met negentien scholen samen tot één gedragen visie komen?

Een drietal directeuren en twee onderwijsbegeleiders van Arkade vormden samen de projectgroep. Met verschillende inspiratie-bijeenkomsten, o.a. in het mooie kerkje van Oosterleek, werd door directeuren gezocht naar gemeenschappelijke waarden en ideeën over de opdracht van de scholen. Dit heeft onder meer geleid tot drie kernwaarden, die nieuwe invulling geven aan de slogan 'geloof in onderwijs'.

Integrale aanpak

In vervolgstappen worden ook leerkrachten en ouders meegenomen, door te inventariseren waar behoeften liggen als het gaat om vormgeven aan identiteit. Wat hebben zij nodig om vorm te geven aan de kernwaarden? Bijvoorbeeld door gesprekken over methodekeuze te koppelen aan de gekozen waarden, of met jaarlijkse bezinningsbijeenkomsten rond de identiteit.

Voor meer informatie over het (her)formuleren van een aansprekende visie en missie, neem contact op met Kamel Essabane, onderwijsbegeleider identiteit en levensbeschouwing.